Toxicology Knowledge Team

Kemikaliesäkerhetsbedömning

  • In silico prediktioner av toxicitet, inklusive riskbedömning av potentiellt gentoxiska substanser eller föroreningar i läkemedelskandidater och marknadsförda produkter.
  • Riskvärdering av syntesvägar, dvs toxikologisk utvärdering av startmaterial och intermediater.
  • Toxikologisk utvärdering av föroreningar i den finala produkten och, vid behov, framtagning av teststrategi för kvalificering.
  • Riskbedömningar / upprättande av dokumentation rörande arbetarskydd / hygieniska gränsvärden.
  • Toxikologiskt stöd vid registrering av kemikalier enligt REACH-förordningen, t.ex. sammanställning av tillgänglig toxikologisk information, identifiering av informationsluckor (gap-analys), bedömning av möjligheter för read-across (jämförelser med strukturlika ämnen) och preliminär klassificering.
  • Litteratur- och databassökningar enligt kundspecifika ändamål.